ROYAL ARTEMIS HOSPITAL

  Στην υπηρεσία για περισσότερα από 25 χρόνια, το Ιατρικό Κέντρο Royal Artemis παρέχει ιατρική περίθαλψη τόσο στους ντόπιους όσο και στους επισκέπτες της Κύπρου. Διαχειριζόμαστε μια υπηρεσία 24 ωρών με πολύγλωσσους γιατρούς, νοσηλευτές και ιατρικό προσωπικό. Έχουμε ένα στόλο ταχείας αντίδρασης, πλήρως εξοπλισμένα ασθενοφόρα διαθέσιμα για να καλύψουν όλες τις ιατρικές σας ανάγκες σε όλη την περιοχή Πάφου. 

   In service for over 25 years, the Royal Artemis Medical Centre provides medical care to both locals in and visitors to Cyprus. We operate a 24-hr service with multilingual doctors, nurses and medical personnel. We have a fleet of rapid response, fully equipped ambulances available to meet all of your medical needs throughout the Paphos district.

   В течение более 25 лет медицинский центр Royal Artemis оказывает медицинскую помощь как местным жителям, так и посетителям Кипра. Мы работаем круглосуточно с многоязычными врачами, медсестрами и медицинским персоналом. У нас есть парк скорой помощи, полностью оборудованные машины скорой помощи, доступные для удовлетворения всех ваших медицинских потребностей во всем районе Пафоса.

2 Pavlou Crineou Street ,  Paphos Cyprus 8035

TEL CENTER 26961600 (6 LINES) - 26961300

FREE PHONE 80000199

FAX 26963670

E-MAIL info@royalhospital.eu

24/7 Ασθενοφόρο & Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης Το Νοσοκομείο Royal Artemis λειτουργεί 24ωρη υπηρεσία έκτακτης ανάγκης.

  Έχουμε ένα στόλο από πλήρως εξοπλισμένα και ενημερωμένα ασθενοφόρα έκτακτης ανάγκης, στελεχωμένα από εκπαιδευμένους γιατρούς, νοσηλευτές και οδηγούς, ικανά να καλύψουν όλες τις ιατρικές ανάγκες έκτακτης ανάγκης σε όλη την περιοχή της Πάφου.

   Όλες οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης θα απαντηθούν από ένα ασθενοφόρο που στελεχώνει ένας γιατρός, τουλάχιστον ένας νοσηλευτής και ένας οδηγός. Όλες οι εισαγωγές θα αντιμετωπιστούν από τον κατάλληλο ειδικευμένο σύμβουλο κατά την άφιξή του, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο ασθενής λαμβάνει την καλύτερη δυνατή θεραπεία.

  Διαθέτουμε πολύγλωσσο προσωπικό ικανό να επικοινωνεί σε πολλές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών, αγγλικών, ρωσικών, γερμανικών, αραβικών κ.λπ.

24/7 Ambulance & Emergency Call Services The Royal Artemis Hospital operates a 24-hour emergency service.

   We have a fleet of fully equipped and up to date emergency ambulances, staffed by trained doctors, nurses and drivers, able to meet all emergency medical requirements throughout the Paphos district.

  All emergency calls will be responded to by an ambulance staffed by a doctor, at least one nurse and a driver. All admissions will be treated by the appropriate specialist consultant upon arrival to ensure that the patient receives the best treatment available.

We have multi-lingual staff able to communicate in many languages including Greek, English, Russian, German, Arabic etc.

Круглосуточная скорая помощь и экстренные вызовы Больница Royal Artemis работает круглосуточную службу скорой помощи.

  У нас есть парк полностью оборудованных и современных машин скорой помощи, в которых работают квалифицированные врачи, медсестры и водители, способные удовлетворить все неотложные медицинские потребности в районе Пафоса. На все экстренные вызовы будет отвечать скорая помощь, укомплектованная врачом, по крайней мере, одной медсестрой и водителем. Все госпитализированные пациенты по прибытии будут проходить лечение у соответствующего специалиста, чтобы пациент получал лучшее доступное лечение.

 У нас есть многоязычный персонал, способный общаться на многих языках, включая греческий, английский, русский, немецкий, арабский и т. Д.

Υπερ-σύγχρονη μονάδα σχεδιασμένη για να δημιουργεί μια χαλαρή ατμόσφαιρα για τις ανάγκες σας σε αιμοκάθαρση. Για τοπικούς και ξένους επισκέπτες.

Ultra-modern unit designed to create a relaxed ambiance for your dialysis needs. For local and overseas visitors.

Ультрасовременное устройство, созданное для создания расслабленной атмосферы для ваших потребностей диализа. Для местных и зарубежных посетителей.

ROYAL ARTEMIS HOSPITAL
ROYAL ARTEMIS HOSPITAL
ROYAL ARTEMIS HOSPITAL
ROYAL ARTEMIS HOSPITAL
ROYAL ARTEMIS HOSPITAL
ROYAL ARTEMIS HOSPITAL
ROYAL ARTEMIS HOSPITAL
ROYAL ARTEMIS HOSPITAL
ROYAL ARTEMIS HOSPITAL
ROYAL ARTEMIS HOSPITAL